ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

204

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

100

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 3 /1%
1.2. นร.1 - 20 4 /2%
1.3. นร.21 - 40 15 /7%
1.4. นร.41 - 60 22 /11%
1.5. นร.61 - 80 19 /9%
1.6. นร.81 - 100 20 /10%
1.7. นร.101 - 120 17 /8%
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

68

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

185

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

201

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

43

ตาราง

2,068

ห้องเรียน
ตาราง

35,809

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,539

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

26,142

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,128

ตาราง

204

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
100
กลาง
96
ใหญ่
7
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -36.77

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

45.87

NT ป.3

สพฐ. 52.07

-6.20

ประเทศ 52.50

-6.63

ตาราง

0.00

RT ป.1 -77.18

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ146 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น39 /19%
ประถมฯ12 /6%
ประถมฯ - ม.ต้น4 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 100 /49%
ขนาดกลาง 96 /47%
ขนาดใหญ่ 7 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 100 /49%
ขนาดที่ 2 52 /25%
ขนาดที่ 3 28 /14%
ขนาดที่ 4 13 /6%
ขนาดที่ 5 10 /5%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายสมชาติ ไกรแก้ว
 • นายต่อตระกูล พรมนุ่น
 • นางสาวสิณีณาฏ อารีย์
 • นางวรรณดี เกตเเก้ว
 • นางญาณีศมน ทวีทรัพย์
 • นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว
 • นางเเสงระวี เเซ่ตั๋น
 • นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายต่อตระกูล พรมนุ่น
 • นางภัทชรี คีรินทร์
 • นายวิสทรรศ วงศ์จันทร์
204 โรงเรียน

8 อำเภอ
เมืองกระบี่

33 โรงเรียน

ตาราง
เขาพนม

21 โรงเรียน

ตาราง
เกาะลันดา

โรงเรียน

ตาราง
คลองท่อม

34 โรงเรียน

ตาราง
อ่าวลึก

28 โรงเรียน

ตาราง
ปลายพระยา

20 โรงเรียน

ตาราง
ลำทับ

11 โรงเรียน

ตาราง
เหนือคลอง

35 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
กระบี่เมืองเก่า

15 โรงเรียน

ตาราง
เขาพนม

10 โรงเรียน

ตาราง
สินปุน โดกหาร พรุเตียว

11 โรงเรียน

ตาราง
เกาะกลางคลองยาง

9 โรงเรียน

ตาราง
ศรีลันตา

13 โรงเรียน

ตาราง
ปลายพระยาวรวิทย์

11 โรงเรียน

ตาราง
พระยาสหวิทยาการ

9 โรงเรียน

ตาราง
ลำทับ

11 โรงเรียน

ตาราง
ไตรวิทยาการ

16 โรงเรียน

ตาราง
แขวงปกาสัย

11 โรงเรียน

ตาราง
วิทยพัฒนา

8 โรงเรียน

ตาราง
เขาขนาบน้ำ

8 โรงเรียน

ตาราง
ทะเลทอง

10 โรงเรียน

ตาราง
คลองท่อมร่วมใจ

9 โรงเรียน

ตาราง
คลองพน ทรายขาว

15 โรงเรียน

ตาราง
พรุดินนา เพหลา คลองท่อมเหนือ

10 โรงเรียน

ตาราง
ศิลาธาร

10 โรงเรียน

ตาราง
อ่าวลึกพหุศึกษา

9 โรงเรียน

ตาราง
อ่าวลึกไตรศึกษา

9 โรงเรียน

ตาราง
ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Version.2024.1.KAOPUNHOT